Algemene voorwaarden

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN:

*De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding van de One Day Retreat plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft Maamke Moves het recht de aanmelding te laten vervallen.

*De inschrijving is pas definitief na betaling.

*Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

*Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

*Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
-Tot 1 maand voor de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn/haar deelname annuleren, in welk geval het totale betaalde bedrag gerestitueerd zal worden minus administratiekosten à €15,-.
-Tot 14 dagen voor de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn/haar deelname annuleren, in welk geval de helft van het totale betaalde bedrag gerestitueerd zal worden minus administratiekosten à €15,-.
-Indien de deelnemer zijn/haar deelname minder dan 14 dagen voor de geplande retreat datum annuleert, wordt het deelnamebedrag niet terugbetaald.

*Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden door een email te sturen naar aanmelding@maamke.nl.

*Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte One Day Retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 5 dagen voor aanvang aan Maamke Moves zijn doorgegeven.

*Maamke Moves heeft het recht een One Day Retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers (minder dan 6 personen), ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Maamke Moves heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

*Maamke Moves heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een One Day Retreat.

AANSPRAKELIJKHEID:

*Maamke Moves zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de One Day Retreat.

*Deelname aan een One Day Retreat is geheel op eigen risico. Maamke Moves is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

*Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Maamke Moves. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS:

*De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

*Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

*Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

HUISREGELS:

*Onze locatie is rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de One Day Retreat niet toegestaan.

*Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Maamke Moves is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

*Maamke Moves heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de One Day Retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

*I.v.m. privacy is het maken van foto/video/film of geluidsopnamen gedurende de One Day Retreat niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Maamke Moves.

*De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door Maamke Moves vertrouwelijk behandeld.


Wil jij bij je eigen ontspannen centrum komen?

Wil jij ontspannen leven?
In contact met jouw behoeftes?
 

  Ik kan jou hierin begeleiden.

>